اخبار صنعت

یک حشره زندگی نیمی از مردم کرمان را تهدید می نماید

خبرنگاران - گروه استان ها: استان کرمان علیرغم دارا بودن معادن فراوان اما اشتغال و اقتصادش بر کشاورزی تکیه نموده است، این تصمیم اشتباه در استانی که 20 سال با خشکسالی درگیر است باعث شده بعد از چندین دهه کرمان با مسائل متعددی در بخش تامین آب و نهاده های فراوری...

20 فروردین 1398

چرایی افزایش صدور مجوزهای زیست محیطی به واحدهای صنعتی استان تهران

معاون فنی محیط زیست استان تهران با اشاره به افزایش صدور مجوز از سوی اداره محیط زیست استان تهران برای واحدهای صنعتی و فراوریی گفت: در شرایطی که کشور تحریم است فراوری ملی و ایجاد اشتغال وظیفه ملی است و هنگامی که مقررات و ضوابط این حق را به فراوریکننده و...

20 فروردین 1398