اعلام مشروطیت، سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی

به گزارش عاشقان علم الکترونیک، سالروز صدور فرمان مشروطیت، یادآور کوشش پیوسته ملتی باورمند، دادجو و آزادیخواه است که در 114 سال پیش توانست اراده خود را بر ساختار بسیط و بی حد و مرز قدرت سیاسی دوران قاجار تحمیل کند و پادشاه را وادار به صدور این فرمان بنیادین و اثرگذار در چهاردهم مردادماه 1285 خورشیدی و گردن نهادن به قانون اساسی نماید و زمینه را برای تحولی عظیم در گستره ملی و در ساحت های مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم آورد.

اعلام مشروطیت، سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی

به گزارش عاشقان علم الکترونیک، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه یادداشت خود در روزنامه ایران نوشت: اگر چهار ستون ایران امروز را به ترتیب تاریخی برشمریم: خاک وجمعیت اولین آن، زبان و فرهنگ و مدنیت دومین آن، باور و ایمان و دیانت سومین آن و دادگستری و قانونمداری و مشروطیت چهارمین ستون آن است. بی تردید، هویت ایران کنونی را بدون مشروطیت دیروز و جمهوریت امروز نمی توان باز شناخت.

مشروطیت که برآمده از فرهنگ سیاسی نوین و برگرفته از ریشه شرط در زبان عربی است، مهار و مشروط کردن قدرتی مطلق، مستبد، خودسر و منفعت طلب را پیگیری می کرد که تنها بر محور شخص پادشاه و حلقه پیرامون او در گردش بود. بدین ترتیب، هدف از مشروطیت استقرار نظامی مشارکتی و کارآمد به جای ساختار ناکارآمد قدرت موجود بود که در آن رابطه میان ملت و حاکمیت بر اساس یک قانون اساسی به عنوان میثاقی فراگیر و ملی تنظیم گردد؛ میثاقی که از یک سو حدود قدرت و از دیگر سو حقوق ملت را به روشنی، مشخص نموده باشد.

از همین رو، فرمان مشروطه و دستور تشکیل مجلس شورای ملی را می توان شروع دوران حکومت قانون در ایران نوین و دگرگونی روش قانونگذاری، از توشیح ملوکانه به قوانین مکتوب، مدون و مصوب نمایندگان منتخب مردم و رخدادی مانا و درخشان در تاریخ این سرزمین قلمداد کرد.

جنبش مشروطه خواهی که به صدور فرمان قانونگرایی و تأسیس مجلس قانونگذاری رهنمون شد، حرکتی تحول آفرین بود که قانونمندی، برابری همگان در برابر قانون، مطلق نبودن فرمانروایی، مشارکت مردم در امور سیاسی و مالی و اجتماعی و خاتمه استقلال و حاکمیت ملی را نوید می داد. پیروزی این حرکت اجتماعی، منجر به مشخص حقوقی برای ملت، ترسیم حدودی برای حکومت و تشکیل ساختارهای سیاسی - حقوقی و نهادهای قانونی کشور شد. این جنبش بی همتای تاریخ معاصر ایران، دستاوردهای اثرگذار و ماندگاری به همراه داشته است که به هدف ترویج آرمان های درخشان آن و تکریم آرمان گرایانی که در ایجاد این بنای نیک بنیاد، فداکاری نموده اند، در چند بند مورد بازخوانی نهاده شده است:

یک - تأسیس نخستین مجلس قانونگذاری به انتخاب مردم: مجلس شورای ملی پس از گشایش در 14 مهر 1285 خورشیدی اقدامات مهم و ماندگاری را به فرجام رسانده است:

الف) تدوین نخستین قانون اساسی: نخستین وظیفه مجلس، تهیه قانون اساسی بود که با مشارکت نخبگان و بهره برداری از قوانین اساسی بعضی کشورها و تطبیق آن با موازین شریعت اسلام در 51 اصل تدوین و به تأیید و امضای مظفرالدین شاه رسید. اگر چه پادشاه با امضای فرمان مشروطیت، حقوق مردم را به رسمیت شناخت، ولی کاستی اصلی این قانون اساسی در عدم تصریح به حقوق و آزادی های اساسی ملت و عدم مشخص مسئولیت برای حاکمیت در برابر مردم بود. از همین رو، در کمتر از یک سال نخستین بازنگری قانون اساسی مشروطه، انجام و تحت عنوان متمم قانون اساسی و در چارچوب یک اصل الحاقی به این قانون به امضای محمدعلی شاه رسید. متمم قانون اساسی دارای 107 اصل بود و به موضوعاتی چون برابری حقوق افراد، آزادی های عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت دولت و لزوم جوابگویی وزیران در برابر مجلس پرداخته بود.

ب) تصویب قوانین فاخر و اثر گذار: به رغم فقدان سابقه قانونگرایی و تجربه قانونگذاری، شروع مشروطیت مقارن با دوره ای از تقنین متین و مستحکم است که حاصل آن در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290خورشیدی، قانون مجازات عمومی سال 1304 و جلد اول قانون مدنی سال 1307 و جلد دوم آن در 1313مشاهده می گردد؛ متون قانونی که هم اینک نیز از جمله قوانین فاخر و در شمار میراث مهم حقوقی و فرهنگی این دوران است.

دو - تبیین حقوق اساسی ملت و تحدید اختیارات حاکمیت : دومین دستاورد این حماسه بزرگ، تبدیل سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه و به عبارت بهتر مشروط نمودن قدرت سیاسی به قانون بود. بر این اساس اختیارات پادشاه، محدود و بسیاری از صلاحیت های حاکمیتی به نهادهای قانونی واگذار شد. منشأ قدرت پادشاه نیز که تا پیش از آن آسمانی تعریف می شد و نسبتی با ملت نداشت، در اصل 35 متمم قانون اساسی با این تعبیرسلطنت موهبتی الهی است که از طرف مردم به شاه به ودیعه داده شده است، به مردم منتسب شد و نقش مردم در مشخص حکومت و ترکیب حاکمیت، مورد تأکید نهاده شد.

سه - تشکیل هیأت وزیران: تا پیش از انقلاب مشروطه، شاه امور کشور را به صورت فردی اداره می کرد و تصمیم گیری در ساحت های مختلف فردی و اجتماعی را خود انجام می داد، ولی بر پایه اندیشه قانونمند شدن امور، تدوین قانون اساسی، تأسیس قوای سه گانه و تحدید اختیارات شاه، روش حکمرانی تغییر کرد و در سودای تحقق این حق اساسی ملت که حکمرانان باید در برابر آنها جوابگو باشند، مقرر شد نهادهای نخست وزیری و هیأت دولت تنها پس از دریافت رأی اعتماد از مجلس مستقر شوند.

چهار - تأسیس دادگستری نوین: یکی از علل اصلی خیزش بزرگ مردم و مشروطه خواهی آنها، بی قانونی و ستم بی حساب حکومتگران بود. به همین سبب، آرزوی ایجاد عدالتخانه در کنار آرمان تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس قانونگذاری، در ردیف اصلی ترین خواسته های رهبران مشروطه و مردم قرار داشت. در حقیقت، تأسیس دادگستری نوین در کشور به همت اندیشمندان مجرب بویژه مرحوم علی اکبر خان داور، پاسخی درخور به خواست مشروع مردمی بود که از قضاوت دلبخواستاره و نبود آیین دادرسی منصفانه به تنگ آمده بودند.

پنج - تحول فرهنگ سیاسی مردم: از جمله دستاوردهای مهم حماسه مشروطه خواهی، ورود و ترویج مفاهیم نوینی چون حقوق اساسی، برابری مردم، حکومت قانون، انتخابات، آزادی بیان، تفکیک قوا و ... به فرهنگ سیاسی جامعه بود. با وجود تبعیض، بی عدالتی از یک سو و فقر و محرومیت عمومی از سوی دیگر، انگیزه رسیدن به جامعه ای با آرمان های مشروطه خواستار در میان مردم تقویت، و باور پیشین نسبت به بعضی ارزش ها از جمله تقدس صندلی پادشاه و حکمرانان به چالش کشیده شد.

شش - تغییر صندلی مردم در فرهنگ حقوقی - سیاسی: تا پیش از صدور فرمان مشروطیت، رابطه حکومت با مردم، رابطه ای عالی به دانی و بر مبنای فرمانروایی و فرمانبری محض بود. از همین رو، ادعای وجود حق برای مردم در برابر حاکمیت متصور نبود. ولی پس از تدوین و تأیید قانون اساسی و متمم آن، برای نخستین بار کلمه رعیت، از فرهنگ حقوقی - سیاسی ایران حذف و حقوق ملت، طی اصول هشتم تا بیست و پنجم متمم قانون اساسی تعریف و عنوان شهروند به رسمیت شناخته شد. براساس اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. اصل نهم نیز مقرر می کند که افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم ترتیبی که قوانین مملکت مشخص می کند.

بخش بزرگی از آرمان های جنبش 1285 که از عینیت یافتن بازماند، بار دیگر در امواج حرکت بزرگ و تاریخی 1357 مردم ایران رخ نمود و بر همین بنیاد، شمار زیادی از اصول قانون اساسی مشروطیت به ویژه اصول مربوط به حقوق و آزادی های ملت، دیگر بار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازتاب یافت. همین واقعیت، نشان می دهد راهی که بیش از قرنی از شروع آن می گذرد، هنوز بخش های نارفته بسیار و اهداف دست نایافته پرشمار دارد. آرمانی که تحقق آن اهتمام بی وقفه حکومت و ملت هر دو را می طلبد.

معاونت حقوقی رئیس جمهوری ضمن گرامیداشت سالروز صدور فرمان مشروطیت که نقطه عطف تاریخ معاصر ایران است، اعلام می دارد که برای دستیابی به این آرمان و در مقام ایفای بخشی از تعهد دولت های یازدهم و دوازدهم، افزون بر تهیه و معرفی منشور حقوق شهروندی و سند آسیب شناسی و توسعه نظام حقوقی، لوایحی چون لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه شفافیت ، لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، لایحه مسئولیت مؤسسات عمومی، لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها و لوایح مهم دیگری را تهیه و تدوین نموده است. امید است با همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی این لوایح بنیادین نیز مانند لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و آیین نامه آن به خاتمه رسیده و تأثیر خود را در تعمیق تمدن و فرهنگ این مرز و بوم کهن بر جای بگذارند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 8 مهر 1399 بروزرسانی: 8 مهر 1399 گردآورنده: lov-e.ir شناسه مطلب: 1010

به "اعلام مشروطیت، سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اعلام مشروطیت، سرآغاز راه ناهموار قانونگرایی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید